TÊN SẢN PHẨM

ĐƠN GIÁ/m2

XEM MẪU RÈM

BASIC

Phụ kiện chuẩn: 520k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 600k/m2

Đang giảm-33%350k/m2

WOODLOOK

Phụ kiện chuẩn: 630k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 710k/m2

Đang giảm-30%: 441k/m2

SHANI

Phụ kiện chuẩn: 680k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 760k/m2

Đang giảm-30%: 476k/m2

DIAMOND

Phụ kiện chuẩn: 690k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 770k/m2

Đang giảm-30%: 483k/m2

PEACOOK

Phụ kiện chuẩn: 730k/m2

Phụ kiện cao cấp: 810k/m2

Đang giảm-30%: 511k/m2

BONDI

Phụ kiện chuẩn: 520k/m2

Phụ kiện cao cấp: 600k/m2

Đang giảm-30%: 364k/m2

VENEZIA

Phụ kiện chuẩn: 750k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 830k/m2

Đang giảm-30%: 525k/m2

MODICA

Phụ kiện chuẩn: 760k/m2

Phụ kiện cao cấp: 840k/m2

Đang giảm-30%: 532k/m2

VENICE

Phụ kiện chuẩn: 760k/m2

Phụ kiện cao cấp: 840k/m2

Đang giảm-30%: 532k/m2

ALICE

Phụ kiện chuẩn: 780k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 860k/m2

Đang giảm-30%: 546k/m2

TWIN WIDE

Phụ kiện chuẩn: 790k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 870k/m2

Đang giảm-30%: 553k/m2

HILLARY

Phụ kiện chuẩn: 830k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 910k/m2

Đang giảm-30%: 581k/m2

GIOVANNI

Phụ kiện chuẩn: 850k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 930k/m2

Đang giảm-30%: 595k/m2

PEARL

Phụ kiện chuẩn: 860k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 940k/m2

Đang giảm-30%: 602k/m2

SUNNIVA

Phụ kiện chuẩn: 880k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 960k/m2

Đang giảm-30%: 616k/m2

BENTLEY

Phụ kiện chuẩn: 890k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 970k/m2

Đang giảm-30%: 623k/m2

CUTIE

Phụ kiện chuẩn: 910k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 990k/m2

Đang giảm-30%: 637k/m2

CRYSTAL

Phụ kiện chuẩn: 930k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 1010k/m2

Đang giảm-30%: 561k/m2

METAL

Phụ kiện chuẩn: 960k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 1040k/m2

Đang giảm-30%: 672k/m2

DOLCE

Phụ kiện chuẩn: 980k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 1060k/m2

Đang giảm-30%: 686k/m2

LAVENDER

Phụ kiện chuẩn: 1010k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 1090k/m2

Đang giảm-30%: 707k/m2

MARBLE

Phụ kiện chuẩn: 1010k/m2 

Phụ kiện cao cấp:1090k/m2

Đang giảm-30%: 707k/m2

ARENA ( cản sáng )

Phụ kiện chuẩn: 820k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 900k/m2

Đang giảm-30%: 574k/m2

ISABEL ( cản sáng )

Phụ kiện chuẩn: 830k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 910k/m2

Đang giảm-30%: 581k/m2

NICOLE ( cản sáng )

Phụ kiện chuẩn: 840k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 920k/m2

Đang giảm-30%: 588k/m2

CATANIA ( cản sáng )

Phụ kiện chuẩn: 870k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 950k/m2

Đang giảm-30%: 609k/m2

JANE ( cản sáng )

Phụ kiện chuẩn: 880k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 960k/m2

Đang giảm-30%: 616k/m2

FLAVIA ( cản sáng )

Phụ kiện chuẩn: 890k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 970k/m2

Đang giảm-30%: 623k/m2

CARMEN ( cản sáng )

Phụ kiện chuẩn: 910k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 990k/m2

Đang giảm-30%: 637k/m2

PAOLA ( cản sáng )

Phụ kiện chuẩn: 930k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 1010k/m2

Đang giảm-30%: 637k/m2

ELLA ( cản sáng )

Phụ kiện chuẩn: 940k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 1020k/m2

Đang giảm-30%: 637k/m2

VERONA ( cản sáng )

Phụ kiện chuẩn: 950k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 1030k/m2

Đang giảm-30%: 637k/m2

SOFIA ( cản sáng )

Phụ kiện chuẩn: 960k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 1040k/m2

Đang giảm-30%: 637k/m2

LIME ( cản sáng )

Phụ kiện chuẩn: 970k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 1050k/m2

Đang giảm-30%: 637k/m2

SLOPE ( cản sáng )

Phụ kiện chuẩn: 980k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 1060k/m2

Đang giảm-30%: 637k/m2

BALI ( cản sáng )

Phụ kiện chuẩn: 990k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 1070k/m2

Đang giảm-30%: 637k/m2

SYDNEY ( cản sáng )

Phụ kiện chuẩn: 990k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 1070k/m2

Đang giảm-30%: 637k/m2

NICE ( cản sáng )

Phụ kiện chuẩn: 1050k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 1130k/m2

Đang giảm-30%: 637k/m2

KARON ( cản sáng )

Phụ kiện chuẩn: 1150k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 1230k/m2

Đang giảm-30%: 637k/m2

ELPASO ( cản sáng )

Phụ kiện chuẩn: 1150k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 1230k/m2

Đang giảm-30%: 637k/m2

TIVOLI ( cản sáng )

Phụ kiện chuẩn: 1160k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 1240k/m2

Đang giảm-30%: 637k/m2

OSCAR ( cản sáng )

Phụ kiện chuẩn: 1160k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 1240k/m2

Đang giảm-30%: 637k/m2

VICTORIA ( cản sáng )

Phụ kiện chuẩn: 1190k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 1270k/m2

Đang giảm-30%: 637k/m2

APOLLO ( cản sáng )

Phụ kiện chuẩn: 1280k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 1360k/m2

Đang giảm-30%: 637k/m2

CLAUDIA ( cản sáng )

Phụ kiện chuẩn: 1230k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 1310k/m2

Đang giảm-30%: 637k/m2

PORSCHE ( cản sáng )

Phụ kiện chuẩn: 1280k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 1360k/m2

Đang giảm-30%: 637k/m2

ECLIPSE ( cản sáng )

Phụ kiện chuẩn: 1260k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 1340k/m2

Đang giảm-30%: 637k/m2

STELLA ( cản sáng )

Phụ kiện chuẩn: 1350k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 1430k/m2

Đang giảm-30%: 637k/m2

EVERLYN ( cản sáng )

Phụ kiện chuẩn: 1390k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 1470k/m2

Đang giảm-30%: 637k/m2

AQUA ( kháng khuẩn )

Phụ kiện chuẩn: 760k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 840k/m2

Đang giảm-30%: 637k/m2

OLIVIA ( ( cản sáng, kháng khuẩn )

Phụ kiện chuẩn: 1210k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 1290k/m2

Đang giảm-30%: 637k/m2

BASIC ( cản sáng )

Phụ kiện chuẩn: 520k/m2 

Phụ kiện cao cấp: 600k/m2

Đang giảm-30%: 637k/m2